کرونا را جدی بگیریم
برای حفظ سلامت خود و دیگران، فاصله اجتماعی را رعایت کنیم