یاد و خاطره همکار فقید مرحوم مغفور مهندس امین بخشی گرامی باد