پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معاونت فنی و آبخیزداری
معاونت فنی و آبخیزداری

 معاون فنی و آبخیزداری : آقای محمدرضا عبدالهی

شماره تلفن مستقیم : 01333661087

اداره زیر مجموعه این معاونت به شرح ذیل می باشند :

- اداره آبخیزداری و حفاظت خاک

 مسئول اداره : آقای محمد حسین محمدیان - شماره مستقیم : 01333661087 - شماره داخلی :  148

- اداره کنترل سیلاب و آبخیزداری

 مسئول اداره : آقای علی جمالی مقدم- شماره مستقیم : 01333661087 - شماره داخلی :  154

- اداره امور مراتع 

 مسئول اداره : آقای شاهین علیجانپور - شماره مستقیم : 01333661087 - شماره داخلی :  177

 


شرح وظایف معاونت آبخیزداری

آبخیز یک واحد منطقی برای برنامه ریزی هماهنگ در استفاده از اراضی و مدیریت موثر و پایدار منابع طبیعی و محیط زیست می باشد آبخیز یک سیستم پویا و یکپارچه اجتماعی اقتصادی و بیولوژیکی است که می تواند دارای جوامع شهری، روستایی، جنگل داری، صنایع اصلی و فرعی و همچنین امکانات تفرجگاهی می باشد.

 

تعریف آبخیزداری

هر نوع تلاشی که در راستای بهبود فاکتورهای آب، خاک، گیاه و هوا براساس سیاستهای اجرایی آبخیزداری شامل موارد ذیل انجام می گیرد آبخیزداری نام گرفته و می توان امیدوار بود که با انجام این امور در جهت توسعه پایدار منابع طبیعی گام های مثبت برداشته شده است.

1) اجرای مجموعه عملیات بیولوژیکی، شامل نهالکاری، علوفه کاری و بذرپاشی

2) اجرای مجموعه عملیات مکانیکی شامل احداث بندهای اصلاحی و کنترلی، بندهای خشکه چین، ایجاد سدهای چوبی و سدهای گابیونی

3) تهیه پروژه های مطالعاتی و نقشه برداری اراضی

 


 آدرس : گیلان - رشت - میدان گیل - بلوار خلیج فارس - کیلومتر 1 جاده تهران 

چاپ | ارسال به ديگران  |