پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - صدور و تمدید پروانه مرتعداری (چرای دام)
صدور و تمدید پروانه مرتعداری (چرای دام)

 عنوان خدمت :  صدور و تمدید پروانه مرتعداری (چرای دام) 
 شناسه خدمت :  13021197103
 نوع خدمت : الکترونیکی
 روش انجام خدمت :  تراکنشی و پیشخوان
 ساعات ارائه خدمت :  7:30   الی 14:30
 محل ارائه خدمت :  ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها
 هزینه ارائه خدمت (ریال) :  تعداد دام قید شده در پروانه چرا ضربدر 711 ریال
 نحوه دسترسی به خدمت : پنجره واحد جهاد کشاورزی
 توضیحات :
 مدارک مورد نباز :

افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی

افراد حقوقی : ثبت شرکت،مدارک موسسین شرکت

صدور : درخواست کتبی-استشهادیه محلی مبنی بر ذی نفع بودن در مرتع(علف چرو.....)-گزارش و صورتجلسه اکیپ ممیزی مرتع سند, مدرک قدیمی دال بر ذی نفع بودن در مرتع(علف چرو.......)

تمدید : درخواست کتبی

اصلاح : درخواست کتبی-گزارش و صورتجلسه اکیپ ممیزی مرتع

ابطال : درخواست کتبی یا گزارش اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان

رسیدگی به اعتراضات : سوابق دال بر دامداربودن متقاضی و مدارک مورد تائید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان.
  

 

 

 


فلوچارت مراحل ارائه خدمت 

 

چاپ | ارسال به ديگران  |