پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات امور جنگلها، مراتع و آبخیزداری
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات امور جنگلها، مراتع و آبخیزداری

 عنوان خدمت :  ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات امور جنگلها، مراتع و آبخیزداری
 شناسه خدمت :  13021198118
 نوع خدمت : الکترونیکی
 روش انجام خدمت :  حضوری با امکان درخواست الکترونیکی
 ساعات ارائه خدمت :  7:30   الی 14:30
 محل ارائه خدمت :  ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها
 هزینه ارائه خدمت (ریال) :  تعداد دام قید شده در پروانه چرا ضربدر 711 ریال
 نحوه دسترسی به خدمت : پنجره واحد جهاد کشاورزی
 توضیحات :
 مدارک مورد نباز : افراد حقیقی: شناسنامه و کارت ملی
افراد حقوقی: ثبت شرکت، مدارک موسسین شرکت، وکالتنامه قانونی یا مدارک نمایندگی حقوقی
درخواست کتابچه طرح مصوب منابع طبیعی – ارائه قرارداد اجرای طرح مصوب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

 

 

 

فلوچارت مراحل ارائه خدمت 

 

چاپ | ارسال به ديگران  |