پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - خدمات اداره کل
خدمات اداره کل
عنوان خدمت کلان عنوان زیر خدمت
13021197000 - حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی (موضوع ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری)

13021197101 - انعقاد قرارداد بهره برداری از عرصه های منابع طبیعی جهت توسعه انرژی های پاک

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


13021197101 - صدور مجوز بهره برداری محصولات فرعی جنگل و مرتع

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


13021197103 - صدور و تمدید پروانه چرای دام

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


13021197103 - انعقاد قرارداد توسعه زراعت چوب در اراضی ملی

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


13021197103 - تامین بذور جنگلی و مرتعی در عرصه های منابع طبیعی

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


13021197106 - جنگلداری

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


13021197106 - جنگل کاری و توسعه فضای سبز

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


13021197106 - انعقاد قرارداد طرح مرتعداری

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


13021197106 - تولید نهال گونه های جنگلی و مرتعی در عرصه های منابع طبیعی

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


13021197106 - ایجاد و نگهداری پارک های جنگلی

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


13021197106 - انعقاد قرارداد مدیریت مشارکتی مناطق بیابانی

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


13021197106 - انعقاد بهره برداری از عرصه های منابع طبیعی جهت طبیعت گردی

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir

13021198000 - ارائه خدمات حمایتی جنگل مرتع و آبخیزداری 13021198101 - توزیع نهال و بذور جنگلی و مرتعی

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


13021198101 - توسعه زراعت چوب در اراضی مستثنیات

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


13021198101 - ایجاد تشکل های منابع طبیعی (موضوع بند ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور)

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


13021198114 - برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مجریان و بهره برداری منابع طبیعی و آبخیزداری

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


13021198118 - ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات امور منابع طبیعی و آبخیزداری

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


13021198130 - حمایت از تعاونی های منابع طبیعی

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir

13022861000 - جذب مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


13052275000 - ارائه مجوز قطع و حمل محصولات منابع طبیعی 13052275100 - صدور مجوز حمل محصولات فرعی جنگل و مرتع و محصولات چوبی

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


13052275101 - مجوز قطع و حمل گونه های جنگلی در اراضی مستثنیات

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


13052275102 - صدور مجوز تهیه و حمل ذغال

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir

13012276000 - نظارت بر عملکرد شرکت های تخصصی منابع طبیعی

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


13022277000 - پاسخ به استعلامات منابع طبیعی 13052275102 - پاسخ به استعلام طرح های عمومی و عمرانی دولت در عرصه های منابع طبیعی

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


13022277101 - پاسخ به استعلام تخصیص اراضی قابل واگذاری

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir13022277102 - پاسخ به درخواست اراضی دستگاه های مشمول ماده 69

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


13022277103 - پاسخ به استعلام معادن در عرصه های منابع طبیعی

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


13022277104 - پاسخ به استعلام اراضی (صدور گواهی مستثنیات)

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir

13022278000 - رسیدگی به گزارش و شکایات در خصوص منابع طبیعی

دریافت خدمت | راهنمای دریافت خدمت | سوالات متداول | بیانیه سطح توافق

مشاهده خدمت در سایت mardom.ir


چاپ | ارسال به ديگران  |