پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - عناوين پيشنهادي پايان‌ نامه‌هاي دكترا و كارشناسي ارشد
عناوين پيشنهادي پايان‌ نامه‌هاي دكترا و كارشناسي ارشد
الف- بخش جنگل
1- بررسي و تحقيق به منظور دستيابي به بهترين روش جنگلكاري در مناطق خشك
2- نحوه مديريت جنگل هاي دست كاشت در ناحيه هاي رويشي نيمه مرطوب، مديترانه اي و نيمه خشك
3- طرح سازگاري فندق اردبيل در ساير ارتفاعات مشابه از قبيل جنگل‌هاي ابر ورود بارك در استان سمنان
4- شناسايي رويشگاه‌هاي شيشم و سرشت اكولوژيكي آن
5- نقش كاشت سوزني برگان غير بومي در طغيان آفات و بيماري‌ها
6- بررسي دقيق فنولوژي گونه هاي مهم جنگلي شمال به منظور تعيين زمان دقيق جمع آوري بذور
7- بررسي تغييرات تنوع گونه اي دانگ‌هاي اوليه در مقايسه با جنگل‌هاي مجاور خارج دانگ
8- تحقيق در گزينش بهترين روش احياء و توسعه جنگل در ارتفاعات بالابند شمال كشور متصل به مراتع كوهستاني
9- بررسي هاي لازم بر روي بهترين روش غني سازي و احياء جنگل‌هاي ناحيه رويشي خليج و عماني
10- بررسي و شناسايي رويشگاه‌هاي پده و سرشت اكولوژيكي آن
11- بررسي سازگاري گونه هاي سريع الرشد خارجي در ايران به منظور زراعت چوب و كاهش فشار به جنگل‌هاي طبيعي (مثل پالونيا)
12- تعيين رويش ساليانه گونه هاي مهم جنگلي شمال ايران
13- بررسي مدل‌هاي تنوع زيستي و تنوع درختي Tree diversity در مناطق رويشي مختلف
 
ب- بخش مرتع
1- بررسي ارتباط تخريب مرتع با اندازه مرتع و تعداد دام در مناطق مختلف استپي، نيمه استپي، كوه‌هاي مرتفع و خزري (يا براساس مناطق خشك، نيمه خشك و مرطوب)
2- بررس اثرات تأخير چرا بر روي ظرفيت، وضعيت و گرايش در مناطق مختلف اكولوژيك (نيمه خزري،‌ خزري و كوه‌هاي مرتفع)
3- مقايسه اقتصادي توليد غلات با توليد علوفه در ديمزارها در مناطق مختلف و معرفي مناطق مستعد تبديل ديمزارها به كشت علوفه (طراحي مدلي براي مناطقي كه قابليت كشت علوفه جهت تبديل ديمزار را به ما نشان دهد)
4- ضريب برداشت مجاز و ارزش رجحاني گونه هاي مهم مرتعي در مناطق مختلف اكولوژيك
5- ميزان برداشت علوفه در اكوسيستم هاي مرتعي مناطق مختلف با توجه به شاخص هاي مرتع اين اكوسيستم ها
6- بررسي سيستم هاي چرائي پيش بيني شده در طرح‌هاي مرتعي در مناطق مختلف اكولوژيك از نظر ميزان اجرا، ميزان موفقيت، دلايل عدم اجرا و موفقيت و پيشنهاد راهكارهاي عملي
7- بررسي سهم عوامل مختلف تأثير گذار بر مراتع (اعم از : چراي دام، بوته كني، تبديل اراضي، تعدد بهره بردار و …) در تخريب مراتع
8- بررسي تعيين ارزش اكولوژيكي و زيست محيطي علوفه مرتع در مقايسه با حفظ آب و خاك و … در مناطق مختلف اكولوژيك
9- رابطه پوشش گياهي با هدر رفت آب و خاك
10- اثرات پوشش گياهي جهت حفاظت از آب و خاك و مقايسه با ارزش علوفه اي پوشش گياهي
11- معرفي موثرترين و كم هزينه ترين روش‌هاي ذخيره نزولات آسماني در مناطق مختلف اكولوژيك
12- معرفي مناسبت‌ترين روش‌هاي كنترل فرسايش (آبي و بادي) در مناطق مختلف (اكولوژيك)
13- دسته بندي گياهان مرتعي از نظر مقاومت به خشكي به منظور استفاده در عمليات اصلاح و احياء مراتع مناطق خشك
14- معرفي گونه هائي كه در رويشگاه‌هاي مختلف ناپديد شده اند و بررسي وضعيت اين گونه ها در رساليهايي كه اتفاق خواهد  افتاد.
 
ج- بخش بيابان
1- بررسي عمليات پرورشي در توده هاي دست كاشت مناطق بياباني
2- تحقيق پيرامون جايگزيني گونه هاي سازگار با مناطق خشك جهت بيابان زدائي ترجيحاً بصورت كشت آميخته
3- انتخاب مناسب‌ترين گونه ها جهت بادشكن سبز حاشيه مزارع و مراكز اقتصادي
4- بررسي اثرات آبياري با آب شور در توليد نهال‌هاي بياباني
5- تعيين حد EC قابل قبول براي گونه هاي مختلف قابل كشت در مناطق بياباني
6- معرفي گونه هاي بومي سازگار و مقاوم به خشكي جهت كشت و مبارزه بيولوژيك با فرسايش بادي
7- تحقيق پيرامون توليد نهال گونه كلير
8- معرفي راهكارها و روش هاي اقتصادي و با صرفه در امر بيابان زدائي در زمينه مبارزه بيولوژيك
9- تحقيق در زمينه علل اساسي بيابان زايي و تخريب اراضي
10- تحقيق پيرامون روش‌هاي بهره برداري كه منجر به فرسايش خاك و بيابان زائي مي شود.
11- بررسي نحوه تكثير پني زيتوم در اراضي شني
12- تحقيق پيرامون روش‌هاي جايگزين مالچ‌هاي نفتي در امر تثبيت ماسه هاي روان
 
د- بخش آبخيزداري
1- تعيين شيوه هاي مناسب محاسبه و برآورد فرسايش و رسوب در حوضه هاي فاقد تجهيزات
2- معرفي مناسب‌ترين روش‌هاي كنترل فرسايش (آبي و بادي) در مناطق مختلف اكولوژيكي
3- ارزيابي روش‌هاي برآورد آبدهي در حوضه هاي كوچك فاقد ابزار اندازه گيري
4- تعيين الگوي توزيع زماني بارش در حوضه هاي فاقد باران نگار
5- پيش بيني عملكرد حوضه هاي آبخيز در مواقع بروز سيلاب (مدل)
6- نقش احداث جاده هاي جنگلي در فعال كردن زمين لغزش‌ها
7- تهيه مدل مديريت جامع در حوضه هاي آبخيز در چارچوب وظايف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري
8- انجام مهندسي ارزش در روند مطالعات و اجراي فعاليت‌هاي آبخيزداري (پايلوت)
9- ارزيابي مدل SCS در حوضه هاي آبخيز
10- ارزيابي كمي اقدامات آبخيزداري در كاهش خصوصيات سيلاب
 
هـ- ترويج و مشاركت مردم، اكوتوريسم و . . .
1- بررسي در دست يابي به بهترين راهكار مديريت مشاركتي در جنگل‌هاي زاگرس (غرب كشور)
2- تحقيق در گزينه هاي مشاركتي جنگل نشينان و دامداران شمال كشور براي مديريت بهينه جنگل‌هاي بالابند و پائين بند
3- بررسي تكنيك‌هاي ارزيابي مشاركتي روستايي در پروژه هاي منابع طبيعي
4- بررسي شيوه هاي مناسب آموزش، ترويجي و مشاركتي در جهت پايداري طرح‌هاي منابع طبيعي
5- بررسي اثرات اقتصادي و توسعه روستايي صنعت گردشگري در شمال كشور
6- بررسي نقش اكوتوريسم (گردشگري طبيعت) در حفاظت از جنگل‌هاي شمال كشور
7- بررسي و محاسبه ارزش كالاهاي غيرتجاري (حفاظت و توليد آب و خاك، ترسيب كربن، تلطيف هوا و ...) رويشگاه‌هاي جنگلي و مرتعي ايران
 
و _ روابط عمومي و فرهنگ‌سازي
1- بررسي مدل‌ها و الگوهاي موفق فرهنگ‌سازي منابع طبيعي در كشورهاي ديگر
2- بررسي ميزان تأثير و موفقيت ابزارهاي مختلف اطلاع‌رساني در عرصه اطلاعات و فرهنگ منابع طبيعي و ارائه بهترين مدل و راهكار اجرايي
3- آسيب‌شناسي فعاليت‌هاي روابط عمومي در حوزه منابع طبيعي
 
چاپ | ارسال به ديگران  |