پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مدیریت
مدیریت

معاونت فنی

جنگلداری و مدیریت اجرائی جنگلهای استان

در حال حاضر بخش اعظم سطوح جنگلی استان که دارای توان تولید هستند تحت پوشش طرحهای جنگلداری قرار دارند و مابقی که از توان مندی های دیگری نظیر چشم اندازها و تفرجگاه ها برخوردار بوده به پارکهای جنگلی تبدیل گردیده. به تناسب هر کدام از طرحها، واحدهای اجرائی آنها نیز متفاوت هستند، بطوریکه طرحهای جنگلداری که سطحی معادل 391363 هکتار (حدود 70 درصد) از جنگلهای استان را پوشش میدهند، توسط 3 بخش، دولتی، تعاونی و خصوصی در حال اجرا می باشند، جدای از طرحهای جنگلداری که بنوعی طرحهای درآمدزا محسوب میشوند، حدود 3 درصد از جنگلهای استان در قالب 14 پارک جنگلی با سطحی معادل 17404 هکتار پذیرای مهمانان طبیعت دوست بوده که هم اکنون تحت مدیریت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قرار دارند.

مدیریت مراتع استان

در حال حاضر بیش از 95 درصد سطوح مراتع استان بصورت ممیزی شده می باشند و از کل 267311 هکتار اراضی مرتعی سطحی معادل 180000 هکتار دارای طرح مرتعداری بوده و از این میزان 156000 هکتار دارای مجری اجرایی می باشند.

تغییرات کیفی مراتع استان در طی سالهای اخیر  به دلیل اینکه تغییرات وضعیت مرتع (گرایش مرتع) نیازمند گذشت زمان و بودجود آمدن تغییرات در خاک و گیاه است چندان محسوب نبوده و اکثر مراتع استان در وضعیت کیفی متوسط (درجه 2) قرار دارند که بنابراین برنامه های مدیریت و اجرایی،با هداف تبدیل مراتع درجه 3 به 2 و درجه 2 به 1 دنبال می شوند.

جنگل کاری

به منظور احیای مناطق جنگلی تخریب شده و توسعه سطح جنگل و تولید فرآورده های چوبی و ایجاد تفرجگاه ها و پارکهای جنگلی، طرح جنگل کاری توسط بخش دولتی و مجریان طرحهای جنگل داری اجرا می گردد در این راستا مراقبت از جنگل کاری های سنواتی و احداث و تجهیز و نگهداری پارک های جنگلی نیز جزء برنامه هاست. که در این میان با اجرای سیاستهای اجرایی شامل توسعه جنگلکاری، احیای منابع جنگلی تخریب شده، تولید فرآورده های چوبی و همچنین افزایش سطح جنگل تلاش داریم به اهداف موردنظر دست یابیم.

اما متاسفانه در اجرای این سیاستها با محدودیت ها و تنگناهایی روبرو بوده که عبارتند از وجود عوامل تخریب نظیر قطع درختان و بوته کنی ـ شرایط سخت اقلیمی ـ بهره برداری بی رویه و سنتی ـ کمبود منابع ملی ـ فرسایش خاک ـ تخریب و تغییر کاربری اراضی ملی به دلیل عدم وجود برنامه تفصیلی آمایش سرزمین.

طرح خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان

این طرح با هدف افزایش ارزش افزوده جنگلها و مراتع، کاهش عوامل تخریب و حفظ آب و خاک ارزشمند و حیاتی همچنین ثبات اکوسیستم طبیعی جنگل ها و مراتع از طریق حفظ و گسترش گونه های مرغوب بومی و ایجاد توده های جنگلی با کیفیت مناسب، ایجاد و زمینه سازی برای ارتقاء کیفیت تولیدات کشاورزی از طریق غنی سازی خاک توسط پوشش جنگلی و مرتعی و نیز جلوگیری از فشردگی و متراکم شدن خاک در اثر تردد دام و پیش گیری از سیل های فزاینده در سطح استان اجرا گردیده و تا دست یابی به اهداف نهایی خود ادامه خواهد داشت.

سیاست های اجرایی در خصوص طرح ساماندهی و خروج تک خانوارهای جنگل نشین شامل: خرید دام جنگل نشینان و پرداخت حقوق ما به ازای آن ـ خارج سازی خانواده های پراکنده در روستاهای زیر 20 خانوار از جنگل و ساماندهی آنها در حاشیه جنگل ـ اصلاح نظام بهره برداری از جنگل هاـ اتمام تعیین صلاحیت دامداران و جنگل نشینان مشمول طرح ـ جایگزینی سوخت غیرهیزمی مناسب جنگل نشینان بوده که تاکنون نسبت به انجام این سیاستها تلاشهای گسترده ا ی صورت گرفته است.
چاپ | ارسال به ديگران  |