فهرست مناقصات  
 
  مزایده فروش 2 قطعه زمین در چالشم

  آگهی مزایده فروش 2 قطعه زمین و مستغلات مازاد- در روستای چالشم شهرستان سیاهکل
آگهی مزایده فروش 2 قطعه زمین و مستغلات مازاد- در روستای چالشم شهرستان سیاهکل
  آگهی مزایده چالشم
آگهی مزایده چالشم
  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احیاء غنی سازی با نهال جیر کنوس بن و جور کنوس رودسر
   آگهی مناقصه یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه های آبخیز دوگاهه شهرستان رودبار و حوضه آبخیز ناورود شهرستان تالش
اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري گیلان بعنوان مناقصه گزار در نظر دارد 1- مناقصه یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه های آبخیز دوگاهه شهرستان رودبار و حوضه آبخیز ناورود شهرستان تالش . مندرج در جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و از طریق مزایده و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، به شرح زير واگذار نمايد .
1